ALI JE MOGOČE ENERGETSKO PRENOVO STAVBE FINANCIRATI S PRIHRANKI PRI STROŠKIH OGREVANJA?

Odgovor je pri večini ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah pritrdilen. Namreč z nižjimi stroški za ogrevanje po izvedbi posameznih ukrepov v nekaj letih privarčujemo celotno investicijo v obnovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, rekonstrukcije kotlovnice, izvedbe hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema itd. Govorimo seveda o vračilni dobi oziroma obdobju, v katerem se strošek investicije povrne s prihranki pri stroških ogrevanja. Po tem obdobju se investicija zgolj le še kapitalizira, oziroma na račun izvedbe le te privarčujemo pri stroških za ogrevanje, ki smo ga plačevali pred njeno izvedbo. Privarčevani denar lahko porabimo za kaj drugega.

 

 

Vračilna doba je odvisna od vrste dejavnikov. Najpomembnejši je, za kateri ukrep učinkovite rabe energije se odločimo in kakšno je obstoječe stanje stavbe oziroma ogrevalnega sistema. Poznati je potrebno ceno investicije in izračunati prihranke pri rabi energije, ki jih lahko hitro pretvorimo v denarne prihranke. Pri večjih prenovah (fasada, kotlovnica) se izkaže, da je vračilna doba občutno nižja pri večstanovanjskih stavbah, kot pri samostojnih hišah. V nadaljevanju bo zato prikazana ekonomska upravičenost obnove fasade in rekonstrukcije kotlovnice za večstanovanjske stavbe.

 

 

Slika 1 in 2: Večstanovanjska stavba na Cesti maršala Tita 22, Jesenice, pred in po obnovi fasade.

 

 

OBNOVA FASADE

 

Študije na konkretnih primerih tipičnih večstanovanjskih stavb brez toplotne izolacije so pokazale, da je vračilna doba sanacije fasade nekje med 6 in 8 let. Če so stavbe prvotno že minimalno toplotno izolirane, se vračilna doba giblje okoli 10ih let. Etažni lastniki v takšnih stavbah torej lahko zgolj s prihranki pri stroških ogrevanja v teh letih poplačajo sanacijo fasade. Pri izračunu je upoštevana nepovratna subvencija Eko sklada v višini do 25% investicije. Izračuni pokažejo, da se z ustrezno izolacijo fasade letna potrebna toplota za ogrevanje zmanjša za okoli 30%. V primeru, da imajo etažni lastniki že zbranih del sredstev na rezervnem skladu in je izvajalec v dogovoru z upravnikom pripravljen ponuditi obročno odplačevanje, se izkaže, da je skupni zneski na položnicah takoj po sanaciji celo nižji. Ti izračuni so bili potrjeni na že izvedenih projektih sanacij fasad.

 

 

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

 

Veliko večstanovanjskih stavb ima svojo ali skupno kotlovnico, kjer se kot energent uporablja kurilno olje. Analiza je pokazala, da ima rekonstrukcija kotlovnice s prehodom  na zemeljski plin vračilno dobo okoli 5 let. V primeru, da se etažni lastniki odločijo za kotlovnico na lesno biomaso, se vračilna doba giblje okoli 7ih let. Pri tem so prihranki posledica boljšega izkoristka kotla in prehoda na cenejši energent. Ker evropske smernice obetajo, da se bo cena kurilnega olja v prihodnosti še višala, bo zamenjava energenta vedno bolj ekonomsko upravičena in zato aktualna.

 

 

Pri izračunu ekonomske upravičenosti in svetovanje na področju energetske učinkovitosti vam je z veseljem pripravljen pomagati energetski sektor družbe DOMINVEST d.o.o.

 

 

Pripravil: Marko Ahčin, univ. dipl. inž. grad.