Ponujena storitev

Za konkretno ponudbo za izdelavo energetske izkaznice za vašo nepremičnino nas kontaktirajte na sledeči povezavi.

 

Naše storitve za izdelavo posamezne RAČUNSKE ENERGETSKE IZKAZNICE (rEI) obsegajo sledeča dela in storitve:

 • preverjanje in analiza podatkov iz nam dostopnih evidenc (GURS, zemljiška knjiga, kataster stavb, naša interna baza in arhiv nepremičnin, s katerimi upravljamo ipd.),
 • preliminarni terenski energetski pregled stavbe (pregled in analiza dejanskega stanja stavbnega ovoja in sistemov v stavbi),
 • v primeru nepopolne projektne dokumentacije, poskrbimo za izmere stavbe ali posameznega dela in pridobivanje ostalih potrebnih podatkov,
 • analiza in preverjanje skladnosti prejete projektne dokumentacije (PGD, PID, PZI, elaborat URE, ipd.) z dejanskim stanjem na terenu,
 • priprava vhodnih podatkov za izvedbo izračuna (podatki o površinah, vgrajenih materialih in konstrukcijah, vgrajenih sistemih v stavbi ipd.) in strokovno preverjanje njihove smiselnosti,
 • zasnova računskega modela in kritična ocena rezultatov,
 • izdelava in izdaja rEI v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1, Ur. l. RS št. 17/2014) in ustreznimi podzakonskimi akti,
 • izdelava poročila o določitvi energijskih kazalnikov stavbe z navedbo vhodnih podatkov in rezultatov (elaborat o energetski učinkovitosti stavbe in izkaz energijskih lastnosti stavbe),
 • izdelava predlogov priporočenih ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti stavbe in vrednotenje glede na njihove učinke in ekonomsko upravičenost,
 • vnos rEI v register,
 • hrambo dokumentacije še vsaj leto po izteku 10-letne veljavnosti rEI,
 • dokumentacija v papirnati ali po želji tudi elektronski obliki,
 • 2 izvoda rEI (po želji en izvod plastificiran, drugi natisnjen),
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah,
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe,
 • izvod energetske izkaznice za vsakega etažnega lastnika, v kolikor se energetska izkaznica izdeluje za celotno stavbo.

 

Slika: Za vsako računsko energetsko izkaznico naredimo 3D model.

 


Naše storitve za izdelavo posamezne MERJENE ENERGETSKE IZKAZNICE (mEI) obsegajo sledeča dela in storitve:

 • preverjanje in analiza podatkov iz nam dostopnih evidenc (GURS, zemljiška knjiga, kataster stavb, naša interna baza in arhiv nepremičnin, s katerimi upravljamo ipd.),
 • preliminarni terenski energetski pregled stavbe (pregled in analiza dejanskega stanja stavbnega ovoja in sistemov v stavbi),
 • v primeru nepopolne projektne dokumentacije, poskrbimo za izmere stavbe ali posameznega dela in pridobivanje ostalih potrebnih podatkov,
 • analiza in preverjanje skladnosti prejete arhivske dokumentacije (PGD, PID, PZI ipd.) z dejanskim stanjem na terenu,
 • priprava vhodnih podatkov za izvedbo izračuna prejetih s strani naročnika (podatki o porabljenih energentih, položnice in računi, določitev kondicioniranih površin ipd.) in strokovno preverjanje njihove smiselnosti,
 • izdelava in izdaja mEI v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1, Ur. l. RS št. 17/2014) in ustreznimi podzakonskimi akti,
 • izdelava predlogov priporočenih ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti stavbe in vrednotenje glede na njihove učinke in ekonomsko upravičenost,
 • vnos energetske izkaznice v register,
 • hrambo dokumentacije še vsaj leto po izteku 10-letne veljavnosti mEI,
 • dokumentacija (energetska izkaznica) v pisni in po želji tudi elektronski obliki,
 • 2 izvoda mEI (po želji en izvod plastificiran, drugi natisnjen).

 

Slika: Po potrebi vam pojasnimo pomen posameznih energetskih kazalnikov.