Ponujena storitev

Za konkretno ponudbo za izdelavo elaborata za določitev korekturnih faktorjev nas kontaktirajte na sledeči povezavi.

 

Naše storitve za izdelavo elaborata z izračunom KOREKTURNIH FAKTORJEV obsegajo sledeča dela in storitve:

 • preverjanje in analiza podatkov iz nam dostopnih evidenc (GURS, zemljiška knjiga, kataster stavb, naša interna baza in arhiv nepremičnin, s katerimi upravljamo ipd.),
 • v kolikor ni dostopne projektne dokumentacije (načrti ipd.), pridobitev le te v arhivih,
 • preliminarni terenski energetski pregled stavbe (pregled in analiza dejanskega stanja stavbnega ovoja in sistemov v stavbi),
 • v primeru nepopolne projektne dokumentacije, poskrbimo za izmere stavbe ali posameznega dela in pridobivanje ostalih potrebnih podatkov,
 • analiza in preverjanje skladnosti prejete projektne dokumentacije (načrti, elaborati ipd.) z dejanskim stanjem na terenu,
 • priprava vhodnih podatkov za izvedbo izračuna za tipična stanovanja (podatki o površinah konstrukcijskih elementov, oken in vrat, vgrajenih materialih in konstrukcijah, vgrajenih sistemih v stavbi ipd.) in strokovno preverjanje njihove smiselnosti,
 • zasnova računskega modela za tipična stanovanja,
 • izračuni gradbene fizike oziroma celotnih to­plotnih izgub posameznih delov stavbe (QL) posameznih tipičnih stanovanj,
 • analiza, primerjava, obdelava in kritična ocena rezultatov izračunov gradbene fizike za tipična stanovanja,
 • izdelava poročila oziroma elaborata, ki vključuje opis projekta, uporabljene metode in predpise, prikaz rezultatov izračuna gradbene fizike in tabelo s korekturnimi faktorji za posamezna stanovanja v stavbi,
 • elaborat z izračunanimi korekturnimi faktorji v papirnati (2 izvoda) ali po želji tudi elektronski obliki s podpisom in jamstvom odgovornega projektanta gradbene stroke.
   

Za lažjo predstavo, kakšen elaborat z izračunom korekturnih faktorjev vam nudimo, vam primer le tega po predhodnem zaprosilu lahko pošljemo v ogled.

 

Slika: Primer izračunanih korekturnih faktorjev na konkretnem primeru večstanovanjske stavbe.

 

Pri izračunu korekturnih faktorjev za izpostavljene lege stanovanj gre za podoben izračun, kot ga je potreben za izdelavo energetskih izkaznic, zato se je sočasno smisleno odločiti tudi za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo. V kolikor se boste odločili za izbiro naše ponudbe za korekturne faktorje, smo vam sočasno pripravljenji energetsko izkaznico izdelati po zelo ugodni ceni.

 

Slika: Za stavbo in vsako stanovanje posebej izdelamo 3D model.