Stanovanjski zakon (SZ-1)

Stanovanjski zakon je zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih stavbah in stanovanjih. Že ob osamosvojitvi je bil sprejet Stanovanjski zakon (SZ), ki je urejal tudi privatizacijo stanovanj v družbeni lasti (taki imenovan Jazbinškov zakon), na podlagi katerega so najemniki stanovanj v družbeni lasti pod relativno ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji. Kasneje leta 2003 pa je bil sprejet tudi Stanovanjski zakon (SZ-1), ki omenjeno področje ureja še danes. to je specialni zakon na podlagi Stvarnopravnega zakonika (točka 3.1), kateri ureja tudi razmerja med etažnimi lastniki, razmerja med upravnikom in etažnimi lastniki, najemna razmerja,... pod pogoji etažne lastnine.

Dostop do Stanovanjskega zakona (SZ-1): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008.
 


Zelo pomembno je tudi poglavje, ki ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona, kakor tudi uvaja kazni pri kršitvi le tega. Nadzor izvaja Stanovanjska inšpekcija, ki je del Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor oziroma Ministrstva za okolje in prostor.

Skladno s kasnejšimi potrebami dopolnjevanja pa posamezne dele stanovanjskega zakona  dopolnjuje tudi večje število podzakonskih predpisov. Omenjeni podzakonski predpisi (akti) imajo nižjo stopnjo veljave od zakona oziroma so mu podrejeni. To pomeni, da mora biti podzakonski akt sprejet in izvajan v skladu z zakonom. Tudi njegova vsebina mora biti v skladu z zakonom. Podzakonski akti so vam na voljo v naslednjem zavihku.