Podzakonski predpisi

Skladno s kasnejšimi potrebami dopolnjevanja pa posamezne dele stanovanjskega zakona  dopolnjuje tudi večje število podzakonskih predpisov. Omenjeni podzakonski predpisi (akti) imajo nižjo stopnjo veljave od zakona oziroma so mu podrejeni. To pomeni, da mora biti podzakonski akt sprejet in izvajan v skladu z zakonom. Tudi njegova vsebina mora biti v skladu z zakonom. Podzakonski akti so sledeči:
 

 

  • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS 108-4539/2004) - urejuje pravila za izdelavo letnega poročila o upravnikovem delu, katerega mora upravnik do 1. 4. vsakoletno predstaviti etažnim lastnikom za preteklo leto upravljanja,
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS 1-23/2011) - določa minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanj in stanovanjskih stavb ter obsega projektiranje in gradnjo v skladu s predpisi ki urejajo graditev objektov. V omenjenem zakonu obstajajo tudi določbe, ki se uporabljajo pri rekonstrukcijah stanovanjskih stavb in pri spremembi namembnosti stanovanjske stavbe v kolikor so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo.